В долината на розите / The Rose Valley and Bulgarian Rose Oil

Rosa Damascena
Rosa Damascena

For English version scroll down

В долината на розите

Знаете ли че …

Българското розово масло е един от най-скъпите и търсени продукти на международния пазар етерични масла.

Розоберът се извършва ръчно. Брането започва много рано сутрин и продължава най-късно до обяд..

В света съществуват над 200 вида и повече от 18000 сорта рози. Розопроизводството в България се основава на вида „Дамасцена“.

За да се получи висококачествено розово масло, освен сортовете е важен и неповторимият климат в Розовата долина.

Названието „Българско розово масло“ е защитено с патент през 2014.

Първият празник в чест на българската маслодайна роза е организиран през 1903 в град Казанлък, който се счита за столица на Розовата долина.

Освен в парфюмерията, розовото масло намира приложение и в хранителната индустрия. Традиционни български продукти са ликьор от рози, сладко от рози, розова ракия (позната още като гюлова) и др.

Розоварна Лема

На гости в розоварна Лема (lemabg.com)

Намира се на края на град Казанлък, на Околовръстния път. Разположена е сред един хектар маслодайни рози.

Срещам се с Г-н Марин Тодоров. Лъчезарен, усмихнат и говорещ с много любов за работата и розоварната, която е създадена постепенно от него и съпругата му.

С предварителна уговорка може да посетите съвременна розоварна, която разполага и със стар меден казан за преработка на рози от преди 100 години, който е ползван от бащата на г-н Тодоров. Процесът розоварене е онагледен на специална широкоформатна технологична схема. Може да се запознаете с основните моменти по отглеждане и преработване на маслодайните рози.

Най-доброто време да посетите розовата долина е в края на май, началото на юни.

Усетете магията!

Rosa Damascena

The Rose Valley and Bulgarian Rose Oil

Did you know that …

Bulgarian Rose Oil (otto) is one of the most expensive and sought products in the international market of essential oils.

Oil-bearing rose picking is manually done. Harvest begins very early in the morning and lasts until noon.

There are over 200 species and more than 18,000 varieties of roses in the world. Rose oil production in Bulgaria is based on the type Damascena.

In order to obtain high quality rose oil, apart from the varieties, the unique climate in the Rose Valley is also important.

The name “Bulgarian Rose Oil” is protected by a patent in 2014.

The first celebration honoring the bulgarian oil-bearing rose was organised in 1903 in the town of Kazanlak, which is considered the capital of the Rose Valley.

In addition to perfumery, rose oil is also used in the food industry. Traditional Bulgarian products are liqueur from roses, rose-petal jam, rose brandy and others.

Rose Distillery LEMA

A morning at the Rose Distillery Lema (lemabg.com)

It is located at the end of Kazanlak town, on the ring road. It is set among one hectare of oil-bearing roses.

I meet with Mr. Marin Todorov. Beaming, smiling and talking with a lot of love for his work and the rose distillery, which has been gradually created by him and his wife.

Upon prior arrangement, you can visit the modern rose distillery, which also has an old copper cauldron processing rose plants of 100 years ago, used by Mr. Todorov’s father. The process is illustrated by a special wide-format technological scheme. You can get to know the basic steps of cultivation and processing of oil-bearing roses.

Бай Марин / Mr. Marin

Best time to visit the Rose Valley is at the end of May, early June.

Feel the magic!